Trwa wczytywanie produktów
REGULAMIN


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób korzystania z usług poligraficznych, oferowanych przez portal www.wildruk.eu oraz zakres odpowiedzialności Zamawiającego i Drukarni.
 2. Właścicielem portalu www.wildruk.eu i jednocześnie stroną w zawieranych każdorazowo umowach - zleceniach jest:
  Drukarnia WIL-DRUK
  z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Sienkiewicza 17
  NIP: 646-107-87-99
  REGON: 271124456
  zwana dalej Drukarnią
 3. Stroną zawierającą umowę z Drukarnią jest firma lub osoba prywatna, zlecająca wykonanie usługi poligraficznej, zwana dalej Zamawiającym
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię. W tym momencie powstaje również zobowiązanie finansowe Zamawiającego wobec Drukarni z tytułu realizacji zamówienia.
 2. W trakcie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu, Zamawiający przesyła projekt w taki sposób i w postaci takich plików, jak to określa umieszczona na stronie portalu Specyfikacja.
 3. Drukarnia ma prawo do potwierdzenia przyjęcia zamówienia dopiero po otrzymaniu pliku z projektem od Zamawiającego i/lub dokonania płatności, jeśli wskazuje na to wybrana w zamówieniu forma płatności.
 4. W przypadku niezgodności projektu Zamawiającego z określonymi w Specyfikacji parametrami technicznymi, np. przesłanie projektu ulotki w postaci jednego użytku zamiast gotowego montażu, przesłania plików w innym formacie niż dopuszczony w specyfikacji, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w wiadomości przesłanej przez e-mail, co nastąpi po weryfikacji plików przez dział DTP Drukarni. Jeśli poprawa plików jest możliwa przez Drukarnię (do oceny Drukarni), w w/w wiadomości zostanie również przesłana informacja o możliwości skorzystania z tej usługi odpłatnie. Wysokość stawek za wszystkie prace przygotowawcze będzie również podana w w/w emailu.
 5. Drukarnia ma prawo odstąpić od wykonania umowy, jeżeli:
  a) Zamawiający dostarczy projekt w innej wersji, niż określa to Specyfikacja.
  b) projekt dostarczony przez Zamawiającego posiada wady technologiczne, lub jest przygotowany niezgodnie z technicznymi wytycznymi w Specyfikacji.
  c) plik projektu jest uszkodzony lub zawirusowany.
  d) projekt zostanie dostarczony później niż w 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
  e) w przeciągu 5 dni klient nie zaakceptuje stawek za dodatkowe prace przygotowawcze zgodnie z §2 pkt 4 regulaminu lub nie dostarczy w tym terminie plików zgodnych ze specyfikacją
  f) plik nie zostanie dostarczony w terminie ustalonym w §4 pkt 7 i 8
 6. Zamawiający po wysłaniu plików e-mailem, bądź dostarczenia ich do drukarni i zaakceptowaniu ich poprawności przez grafika nie ma możliwości wycofać zamówienia.
 7. Wszelkie ustalenia handlowe i techniczne wymagają dla swej ważności drogi pisemnej
 8. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się pokryć koszty wymienione w §2 p4, zostanie nimi obciążony bez względu na termin odstąpienia od umowy.

§ 3 Realizacja zamówień. Terminy realizacji.

 1. W przypadku żądania przez Zamawiającego przerwania realizacji zamówienia na dowolnym etapie produkcji, po upływie terminu odstąpienia od umowy, podanego w §2 pkt 6, Zamawiający pokrywa wszelkie koszty Drukarni związane z realizacją zamówienia do momentu przerwania realizacji, w tym koszty płyt, pracy grafika, pracy maszyn i wykorzystanych surowców, nie wyższe jednak niż 100% wartości zamówienia. Rozliczenie następuje wtedy na podstawie wystawionej przez Drukarnię faktury VAT, płatnej w ciągu 7 dni od daty wystawienia.
 2. Czas realizacji zlecenia, jest to liczba dni roboczych liczonych począwszy od dnia dostarczenia przez Zamawiającego nieuszkodzonych plików, do dnia przekazania towaru przez Drukarnię dla przewoźnika. Dla wyliczeń daty przekazania towaru dla przewoźnika, dzień dostarczenia plików przez Zamawiającego do Drukarni przyjmowany jest jako dzień zerowy.
 3. W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań specyfikacji lub wymaga wykonania dodatkowych prac przygotowawczych, Drukarnia zgodnie z § 2 p.4 poinformuje Zlecającego o tym drogą mailową. Z dniem przesłania informacji do Zamawiającego, czas realizacji zostanie wstrzymany a jego wznowienie nastąpi w dniu otrzymania od klienta pisemnej zgody na akceptacje dodatkowych kosztów lub przesłania do Drukarni poprawnych plików.
 4. Proof cyfrowy i wzorce kolorystyczne.
  a) Na życzenie Zamawiającego Drukarnia może dokonać przed drukiem cyfrowy proof.
  b) Zamówienie cyfrowego proof'a powoduje automatyczne zatrzymanie biegu terminu realizacji do momentu pisemnego zaakceptowania proof'a przez Zamawiającego.
  c) Na podłożu niepowlekanym takim jak papier offsetowy czy karton od strony niepowlekanej, nie jest możliwe przygotowanie cyfrowego proof'a, który będzie wiernie oddawał kolorystykę gotowej pracy.
  d) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga wydruku zgodnego z posiadanym wzorcem kolorystycznym, zobowiązany jest on dostarczyć go do Drukarni nie później, niż przed rozpoczęciem procesu realizacji zlecenia. Jednocześnie w chwili złożenia zamówienia, Zlecający zobowiązany jest taką informację zamieścić w uwagach do zlecenia. W przypadku wymogu druku zgodnie z wzorcem, bieg terminu realizacji zostaje zatrzymany do czasu otrzymania przez Drukarnię właściwego wzorca..
  e) W przypadku gdy proof cyfrowy nie spełnia oczekiwań Zamawiającego co do kolorystyki wydruku, Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze zlecenia. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje przesłanego cyfrowego proof'a w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia dostarczenia przyjmuje się, że zrezygnował z realizacji zlecenia. W wypadku rezygnacji ze zlecenia, Drukarnia w dniu rezygnacji wystawi i wyśle pocztą do Zamawiającego fakturę VAT w kwocie odpowiadającej wartości wydruku cyfrowego proof'a zgodnie z ustaleniami z klientem. Klient zobowiązany jest opłacić ją w ciągu 7 dni od dnia wystawienia.
  f) W przypadku dodruku prac, które były wcześniej realizowane poprzez Drukarnię, ze względów technologicznych (różne partie materiałów), nie gwarantujemy 100% powtarzalności kolorystycznej dla wszystkich produktów. W celu osiągnięcia maksymalnie powtarzalnego wydruku dla produktów typu ulotki, ulotki łamane, wizytówki, papiery firmowe, plakaty (A3/B3) wymagana jest realizacja zlecenia zgodnie z pkt d) (dostarczenie przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego). Zgodnie z zapisami pkt d), jedynie zaakceptowany cyfrowy proof jest w takim wypadku wiarygodnym wzorcem do wydruku i podstawą do ewentualnej reklamacji. W przypadku braku dostarczenia wzorca, ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowana wcześniej a pracą bieżącą, nie może być powodem do reklamacji ze względu na kolorystykę.
 5. Czas realizacji określony jest dla poszczególnych typów produktów w tabeli i nie uwzględnia czasu dostawy przez przewoźnika. Czas dostarczenia towaru przez przewoźnika z Drukarni do Zamawiającego wynosi 1 dzień roboczy, jednak jest on niezależny od pracy Drukarni i w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu.
 6. W przypadku złożenia zamówienia produktu, który nie znajduje się w ofercie, czas realizacji zostanie określony indywidualnie.
 7. W dniu wysyłki (przekazania przez Drukarnię towaru dla przewoźnika), Drukarnia prześle Zamawiającemu pisemną informację o nadaniu przesyłki oraz numerze listu przewozowego.
 8. Maksymalny termin realizacji zamówienia, w przypadku jednoczesnego zamówienia kilku produktów, jest dopasowany do produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 9. Wszystkie przesyłki, dostarczane za pośrednictwem kuriera, są ubezpieczone.

§ 4 Płatności

 1. W chwili wysłania przez Zamawiającego zamówienia i potwierdzenia jego realizacji przez Drukarnię powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.
 2. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym (decyzja należy do Zamawiającego).
 3. Akceptowane są następujące formy płatności:
  - przedpłata na konto w wysokości 100% wartości zamówienia
  - płatność gotówką przy odbiorze osobistym


§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.
 2. Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych produktów mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich odbioru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji drukarni pozostaje cała dostarczona partia.
 4. Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.
 5. W przypadku uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych Drukarnia ma obowiązek dostarczenia nowej lub uzupełnienia starej partii towaru na własny koszt.
 6. Drukarnia nie wyraża zgody na rozwiązywanie sporów poza sądem.


§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia do celów realizacji zamówienia i prowadzenia korespondencji handlowej.
 2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.
 3. Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, jak również o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie i/lub mailowo, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru.