Trwa wczytywanie produktów
REKLAMACJE


1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.

2. Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych produktów mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich odbioru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji drukarni pozostaje cała dostarczona partia.

4. Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.

5. W przypadku uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych Drukarnia ma obowiązek dostarczenia nowej lub uzupełnienia starej partii towaru na własny koszt w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z dowodami.

6. Drukarnia nie wyraża zgody na rozwiązywanie sporów poza sądem.